Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf, gallery-owner

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam 

+31(0 )642 694 446   

 

galerie@chagall.nl

 

KVK      6896 2312

BIC       INGB NL2A

IBAN    NL90 INGB 0007 8594 60
              t.n.v. EAS (Erik’s Advisory Service)

Chagall Research Centre

Pieter Zuidema, M.A., director

Lange Leidsedwarsstraat 143 

1017 NK Amsterdam

+31 (0)20 7372739 | +31 (0)624105863

 

info@chagall.nl

 

KvK    6356 9779

BIC    INGB NL2A

IBAN  NL30 INGB 0006 9176 17

            t.n.v. Research Centre Wuyt   Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A. - CRC-director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl